Yıl olmuş 2018 ben Bilgisayarı Nasıl Kullanacağım Diyenler İçin Prospektüs

Bilgisayarlardan Yararlanma

Uygun girdi ve çıktı birimleriyle donatılmış bir bilgisayar hemen her görevi yerine getire­bilecek biçimde programlanabilir. Bilgisayar­lar geliştikçe kullanılabilecekleri alanlar da artmaktadır. Burada, bilgisayarların kullanım yerlerine ilişkin birkaç örnek verilecektir.

Fabrikalarda, üretilen ürünlerin niteliğinin denetlenmesinde bilgisayarların büyük önemi vardır. Sürekli yinelenen sıradan işlerde bu işleri hatasız ve hiç sıkılmadan yapabilen, bil­gisayar denetimindeki robotların kullanılması gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Bilgisayarlar yeni makinelerin tasarımında da kullanılmak­tadır. Bilgisayar grafikleri yardımıyla yeni ta­sarlanan bir makinenin farklı koşullarda nasıl çalışacağı görülebilir. Ulaştırma alanındaki uygulamalar bu konuda iyi bir örnek oluştu­rur. Bilgisayar destekli tasarım ve üretimin bilgisayarlarca denetlenmesi, uçaklarda ve otomobillerde yeni gelişmelere yol açmış, gü­venilirliklerini artırmış, yakıt tüketimlerini azaltmıştır. Bilgisayarlar uçuşun ve hava trafi­ğinin denetiminde de önem taşır. Benzer bi­çimde, bazı başka motorlu araçların çalışma­ları da bilgisayarla denetlenebilmektedir.

Bilgisayarlar bilgileri işleme ve kullanıma sokma alanında da büyük katkıda bulunmuş­tur. Büyük işyerleri bilgisayarları “bilgiişlem” işinde kullanmakta, yani ücret bordrolarının hesaplanması, faturaların gönderilmesi, öde­melerin denetlenmesi ve genel gidişin izlen­mesi gibi işleri bilgisayarlara gördürmektedir­ler. Bilgisayar bütün bu konularla ilgili olarak kendisine verilen bilgileri inceler ve işin daha etkin olarak nasıl yürütüleceğini gösterebilir.

Bilgisayarlar, veri ya da bilgi bankası denen bilgi stoklarını da saklayabilirler. Bilgisayar kendisine verilen bilgileri sınıflandırabilir ve bilgisayarı kullanan kişi istediği bilgiye hızla ulaşabilir. Bazı ülkelerde yerel televizyon ve telefon ağlarından yararlanılarak sunulan “bilgisayarla bilgi verme hizmetleri”, bilgisa­yar ağlan aracılığıyla, kişilere ve kurumlara her türlü bilgiyi sağlamaktadır. Bu bilgiler güncelliğini sürekli korumakta, dünyanın çe­şitli yerlerindeki veri bankalarından doğrudan evlere ulaştırabilmektedir.

Bilginin bu yoldan edinilebilme olanağı eği­timde yardımcı olmaktadır. Bilgisayarlar, öğ­retimde de önemli bir rol oynarlar. Eğitime yönelik bir bilgisayar programı öğrenciye öğ­retmenlik edebilir, bilgisini sınayabilir ve programın ilerleme hızı her öğrenciye göre ayarlanabilir.

Bilgisayarların en önemli kullanım alanla­rından biri de tiptir. İnsan vücudunun herhan­gi bir yerinde hastalık olup olmadığını anla­mak için kullanılan tarayıcılarda bilgisayar­dan yararlanılır. Bilgisayarlar hastalık nedeni­nin saptanmasında da yardımcı olabilirler. Hastalara, hastalıklarının belirtileri konusun­da sorular yönelten bilgisayar, doktorun yük­lediği verilere bakarak, olasılığı en yüksek hastalık nedenini bulabilir. Bilgisayarlar has­talıklara karşı kullanılacak yeni ilaçların bu­lunmasında da doktorlara yardım edebilirler. Bilgisayar denetimli aygıtlar, fiziksel özürlü ve sakat kimselere yardımcı olarak daha iyi bir yaşam sürmelerini sağlayabilirler. Örne­ğin, özel bir bilgisayar görme özürlülere kitap okuyabilmektedir.

Bilgisayarların işlevleri yalnızca günlük ya­şamla sınırlı değildir. Modern savaşlarda kul­lanılan, şaşmadan hedefi bulan çok duyarlı çeşitli ateşli silahların, savaş gemilerinin, tankların ve savaş uçaklarının geliştirilmesin­de bilgisayarlardan yararlanılmaktadır. Belki de, gelecekte çıkabilecek bir savaşın sonucu hangi tarafın bilgisayarlarının daha iyi oldu­ğuna bağlı olacaktır. Bilgisayarların varlığı uzayın daha ayrıntılı olarak keşfedilebilmesi-ne olanak vermiştir. Bilgisayarlar olmasaydı uzay araçlarının yörüngelerinin hesabı ve mo­torlarının doğru rotayı izlemelerini sağlaya­cak biçimde denetimi gerçekleştirilemezdi.

Bilgisayarı hangi amaçla kullanıyorsunuz?

Bilardo ve Bilardo çeşitleri