Dünya Genelinde Akademi

AKADEMİ, en geniş tanımıyla, bir okuldur. Eski Yunanlı düşünür Platon’un İÖ 4. yüzyıl­da ders verdiği okul, tarihteki ilk akademidir. Bu okul adını, Atina yakınlanndaki Akademeia adlı bir zeytinlikten alır. Çünkü Platon ve öğrencileri bu zeytinlikte toplanarak matema­tik, doğa bilimleri ve en iyi yönetim biçimi gibi çeşitli konuları tartışırlardı.
Platon’un öğrencileri ve felsefesini benim­seyenler, onun ölümünden sonra da Akademi’yi yaşattılar. İS 529’da, Roma İmparatoru Jüstinyen Akademi’yi kapatıncaya kadar ça­lışmalar sürdürüldü. Akademi’nin öğrencileri ve öğretmenleri en çok sanat, edebiyat, mü­zik ve bilime ilgi gösteriyorlardı. Günümüzde yalnızca eğitim kurumlanna değil, bu konuları tartışmak için bir araya gelen üyelerin oluşturduğu bilim, edebiyat ve sanat derneklerine de akademi dendiği görülmektedir.
Bugün birçok ülkede bu tanıma uyan akade­miler vardır. Bunlardan en ünlüsü Paris’teki Fransız Akademisi’dir (Academie Française). 1635’te Kardinal Richelieu tarafından kuru­lan bu akademinin üyeleri, 1639’dan 1694e kadar çalışarak bir sözlük hazırladılar. O ta­rihten bu yana Fransız Akademisi, Fransız di­li konusunda tek yetkili kurum sayılır “Ölümsüzler” adıyla tanınan akademi üyele­rinin sayısı bugüne kadar hiç değişmemiş, hep 40 olarak kalmıştır.
ABD’nin en ünlü akademilerinden biri. sanat değeri taşıyan sinema filmlerinin yönet­men, oyuncu, görüntü yönetmeni ve öbür yaratıcılanna verdiği Akademi Ödülü ile tanı­nan Sinema Sanat ve Bilimleri Akademisi’dir Oskar adlı bir heykelcikle simgelenen Akade­mi Ödülü 1929’dan bu yana her yıl verilir.
İngiltere’nin en ünlü akademileri, her ikisi de Londra’da bulunan Kraliyet Sanat Akade­misi (1768) ile Kraliyet Müzik Akademisi dir (1822). Bunların yanı sıra, gene Londra’dakı Kraliyet Tiyatro Sanatı Akademisi (1904) ile bilimsel çalışmalar yapmak üzere 1662’de ku­rulmuş olan Kraliyet Derneği (Royal Sodety) de ünlü akademiler arasındadır.
1725’te Rus Çarı I. Petro tarafından Petersburg Bilimler Akademisi adıyla kurulan bu­günkü SSCB Bilimler Akademisi de bu alan­daki ünlü araştırma kurumlarından biridir
Türkiye’de hiçbir araştırma kurumu akade­mi adıyla anılmaz. Yakın zamana kadar aka­demi adını taşıyan birçok yükseköğrenim kurumu da artık yüksekokul, üniversite ya da fakültelere dönüşmüştür. Örneğin Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nin bugünkü adı Mimar Sinan Üniversitesi’dir. Günümüzde akademi adını koruyan eğitim kurumlan ola­rak yalnızca Harp Akademileri ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi kalmıştır.

Doğa Harikası Afrikamenekşesi

Çocuklar NEDEN KODLAMAYI ÖĞRENMELİ