Bilgisayarların anladığı dil ve mantık

giphy - Bilgisayarların anladığı dil ve mantık

Bilgisayar Kodları

Çeşitli verilerin, komutların ve sonuçların her biri bilgisayarın içinde bir koda, yani özel bir simgeye dönüştürülür. Bu bir “ikili kod“dur ve “iki tabanlı sayılar sistemindedir” . 0’dan 9’a kadar 10 rakam­dan oluşan onlu sayı sisteminden farklı ola­rak, ikili sayı sisteminde yalnızca 0 ve 1 rakamları vardır. En sağdaki basamak l’ler, onun solundaki ise 2’ler basamağıdır. Daha sonraki basamaklar 2’nin 4, 8, 16, 32 gibi kuvvetlerini gösterir. Örneğin, 5 sayısı ikili sis­temde 101 olarak yazılır; çünkü 5 içinde bir 4, bir de 1 vardır. Bilgisayarlarla ilgili olarak, ikili sayı sistemindeki bir sayının her bir basamağı­na bit (ikil) adı verilir. Bilgisayara yüklenmiş tüm bilgiler burada “bit kodları” biçiminde bulunur, ama bu kodlar, 0 ve 1’lerden oluş­maz. Bilgisayarlarda kodlar kablolardan ve elektronik devre elemanlarından geçen elek­trik sinyallerinden oluşur. Bir kod sinyali elektrik devresini açar ya da kapar. Burada elektriğin geçtiği yani devrenin “kapalı” oldu­ğu konum ikili sistemdeki 1’in; elektriğin geçmediği yani devrenin “açık” olduğu ko­num ise 0’ın karşılığıdır. Örneğin ikili sayı sisteminde 101 olarak gösterilen 5 sayısının bilgisayarda “kapak-açık-kapalı” biçiminde kodlanacağı söylenebilir. Gerçekte bilgisayarın kullandığı kodlar bunlardan çok daha karmaşıktır.

kodlar 300x180 - Bilgisayarların anladığı dil ve mantık

Bilgisayara sayılar, harfler, sesler, şekiller, sinyaller biçiminde giren veriler, girdi biri­minden AİB’ye aktarılırken bit kodlarına dönüşürler. Program komutları da bit kodla­rına dönüştürülerek bellek biriminde elek­triksel ya da magnetik olarak depolanır. AİB makinedeki programlar yardımıyla, 0 ve 1 biçimine dönüşmüş verilerin ne anlama geldi­ğini öğrenir. Bellekten gelen komutları da tek tek inceler ve bunları izleyerek veriler üzerin­de gerekli işlemleri yapar. Uygulamada tüm veriler ikili sayı sisteminde kodlandığı için, AİB yaptığı aritmetik işlemleri yine bu sistem içinde yürütür. Bir hesaplama ikili sistemde yapılan çok sayıda toplamadan oluşur. İkili sistem aritmetiği çok basit olduğu için, bilgi­sayar toplamaları olağanüstü bir hızla yapar. Her bir toplama işlemi saniyenin milyonda birinden bile daha az bir zaman alır. Elde edilen sonuç yine ikili sistemde yazılmış bir kod olarak çıktı birimine gider ve orada, bizim anlayabileceğimiz bir biçime yani onlu sayı sistemine, sözcüklere, seslere, resimlere ya da bir makineyi işletecek denetim işlemle­rine dönüşür.

alışması 150x150 - Bilgisayarlar neyin kafasını yaşıyor, biliyor musunuz?

Bilgisayarlar neyin kafasını yaşıyor, biliyor musunuz?

mikroçip 150x150 - Mikroçiplerle Uzay Çağının Kapısı Aralanıyor

Mikroçiplerle Uzay Çağının Kapısı Aralanıyor